سیم کارت فرانسه

سیم کارت فرانسه

سیم کارت فرانسه - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت فرانسه
پیش شماره +33 یا 0033
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

250,000 Toman
Aylık
10,000 Kurulum Ücreti
Satın Al
سیم کارت فرانسه - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت فرانسه
پیش شماره +33 یا 0033
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه

450,000 Toman
Aylık
10,000 Kurulum Ücreti
Satın Al