سیم کارت چین

سیم کارت چین

سیم کارت چین - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت چین
پیش شماره +86 یا 0086
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

سیم کارت چین - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت چین
پیش شماره +86 یا 0086
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه