سیم کارت امارات

سیم کارت امارات

سیم کارت امارات - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت امارات
+971-800 پیش شماره
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

2,900,000 Toman
ежемесячно
50,000 Стоимость установки
Заказать
سیم کارت امارات - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت امارات
+971-800 پیش شماره
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه

4,250,000 Toman
ежемесячно
50,000 Стоимость установки
Заказать