سیم کارت تایلند

سیم کارت تایلند

سیم کارت تایلند - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت تایلند
پیش شماره +66 یا 0066
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

495,000 Toman
Mjesečno
10,000 Naknada za postavljanje
Naruči
سیم کارت تایلند - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت تایلند
پیش شماره +66 یا 0066
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه

945,000 Toman
Mjesečno
10,000 Naknada za postavljanje
Naruči