سیم کارت روسیه

سیم کارت روسیه

سیم کارت روسیه - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت روسیه
پیش شماره +7 یا 007
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

سیم کارت روسیه - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت روسیه
پیش شماره +7 یا 007
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه