سیم کارت ایتالیا

سیم کارت ایتالیا

سیم کارت ایتالیا - یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت ایتالیا
پیش شماره +39 یا 0039
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

سیم کارت ایتالیا - دو طرفه - یک ماهه

سیم کارت ایتالیا
پیش شماره +39 یا 0039
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه