سیم کارت انگلستان

سیم کارت انگلستان

سیم کارت انگلستان- یک طرفه - یک ماهه

سیم کارت انگلستان
شروع شماره با 00447
شماره رندوم-تصادفی
یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یک ماهه

سیم کارت انگلستان - یک طرفه - یکساله

سیم کارت انگلستان
شروع شماره با 00447
شماره رندوم-تصادفی
تماس یک طرفه
فقط تماس دریافتی به صورت دایورت بر روی شماره موبایل شما
یکساله

سیم کارت انگلستان - دوطرفه - یک ماهه

سیم کارت انگلستان
شروع شماره با 00447
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یک ماهه

سیم کارت انگلستان - دو طرفه - یکساله

سیم کارت انگلستان
شروع شماره با 00447
شماره رندوم-تصادفی
دو طرفه
امکان دریافت تماس به صورت دایورت بر روی شماره شما
امکان شماره گیری و تماس با تمام جهان
یکساله